PDF Afdrukken E-mailadres

Algemene voorwaarden van Bouwkundig Teken- en Adviesburo De Bruijn, Houtkampswyk 8, 8456 KB De Knipe.


Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk en / of diensten aangegaan door Bouwkundig Teken- en Adviesburo De Bruijn, gevestigd te De Knipe, hierna te noemen De Bruijn.

1-2 De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van De Bruijn zijn algemene voorwaarden. Bijzondere van de voorwaarden van De

Bruijn afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.


Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

2-1 De Bruijn aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en

schriftelijk worden overeengekomen.

2-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van

De Bruijn onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

2-3 Algemene voorwaarden worden slechts door De Bruijn aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die voorwaarden.


Artikel 3 Aanbiedingen.

3-1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Mondelinge aanbiedingen door De Bruijn of diens ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.

3-2 Tenzij anders is overeengekomen is De Bruijn gehouden zijn aanbiedingen gedurende 30 dagen gestand te doen.


Artikel 4 Overeenkomst.

4-1 De overeenkomst tot het verrichten van diensten wordt eerst bindend voor De Bruijn door zijn schriftelijke bevestiging. Elke met De Bruijn aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat De Bruijn zonodig informatie betreffende hem opvraagt.

4-2 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, aanwijzingen enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door De Bruijn bij aanbieding verstrekt zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

4-3 Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat het door De Bruijn gemaakte werk e.d. noch wordt gekopieerd, noch aan derden ter hand wordt gesteld op dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.


Artikel 5 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van De Bruijn binden de laatste niet, voor zover ze door hem niet

schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie

hebben.


Artikel 6 Omvang van de opdracht.

6-1 Een complete opdracht omvat de volgende werkzaamheden van De Bruijn:

a. het instellen van een vooronderzoek en / of het maken van een

voorontwerp of een voorlopig rapport;

b. het maken van een definitief ontwerp of rapport;

c. de voorbereiding van de uitvoering;

d. de begeleiding van de uitvoering.

6-2 Een opdracht kan echter ook bestaan uit het adviseren van de opdrachtgever of uit slechts een of meerdere onderdelen uit voorgaand lid.


Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten.

7-1 Op alle door De Bruijn verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, modellen enz. behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiŽren zijn slechts toegestaan met zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

7-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, modellen enz. blijven zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

7-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van ? 4.500,00, onverminderd de Bruijn zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.


Artikel 8 Adviezen.

8-1 Het is niet toegestaan bij de aanvaarding van enig werk gebruik te maken van De Bruijn zijn adviezen, ontwerpen e.d., behoudens dan, wanneer met hem daarover overeenstemming is bereikt, of het werk door hem wordt uitgevoerd. Ontwerpen en rapporten blijven De Bruijn zijn eigendom.

8-2 De Bruijn zijn adviezen ten aanzien van het aanbrengen of treffen van voorzieningen in verband met door hem te verrichten diensten zijn vrijblijvend. De Bruijn is niet verantwoordelijk voor technische of bouwkundige voorzieningen die op verzoek of in opdracht zijn of worden uitgevoerd aan of in verband met zijn diensten.


Artikel 9 Uitstel van de opdracht.

9-1 De Bruijn heeft het recht om de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen indien opdrachtgever niet, niet-geheel op niet-tijdig aan zijn verplichtingen voldoet.

9-2 Tenzij anders overeengekomen, is bij uitstel van het werk of een gedeelte daarvan de opdrachtgever een zodanig gedeelte van de factuur verschuldigd als met de stand van de werkzaamheden van De Bruijn overeenkomt, vermeerderd met de kosten die voor De Bruijn voortvloeien uit eventueel reeds ter zake van de opdracht met derden aangegane overeenkomsten.

9-3 Zodra het werk later voortgang vindt, is De Bruijn bevoegd de extra werkzaamheden, welke voor De Bruijn voortvloeien uit de onderbreking van zijn werkzaamheden, aan de opdrachtgever door te bereken.


Artikel 10 Wanprestatie en ontbinding.

10-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat dus enige ingebrekestelling vereist is.

10-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal De Bruijn ingeval van wanprestatie ook het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, of deze geheel, of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.

10-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft De Bruijn eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij sursťance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die De Bruijn op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 11 Tussentijdse beŽindiging en ontbinding.

11-1 Iedere partij heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beŽindigen voordat de opgedragen werkzaamheden en diensten zijn voltooid of opgeleverd of voordat de overeengekomen looptijd van de overeenkomst is beŽindigd.

BeŽindiging is eveneens mogelijk indien de andere partij na daartoe door de beŽindigde partij schriftelijk in gebreke is gesteld, binnen een bij

die ingebrekestelling gestelde redelijke termijn nalatig blijft om zijn verplichtingen na te komen of om de gevolgen van zijn handelen of nalaten

in strijd met de overeenkomst weg te nemen, of indien die andere partij sursťance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt

verklaard.

11-2 De in lid 1 van dit artikel bedoelde tussentijdse beŽindiging heeft geen terugwerkende kracht, doch heeft als gevolg dat beide partijen na het tijdstip, waarop de andere partij de mededeling van beŽindiging ontvangt, niet langer verplicht is om de overeenkomst na te komen.

11-3 Betalingsverplichtingen, welke betrekking hebben op reeds verrichte werkzaamheden, geleverde diensten en / of tijdvakken welke geheel of gedeeltelijk vallen voor het tijdstip van beŽindiging, blijven evenwel in zoverre in stand dat onmiddellijk verrekening dient te volgen.

11-4 Onverminderd de aanspraken, welke partijen ingevolge de gesloten overeenkomst en / of onderhavige voorwaarden jegens elkander geldend kunnen maken, zal De Bruijn de opdrachtgever bij het einde van de overeenkomst door opzegging of ontbinding zodanige gegevens verschaffen als de opdrachtgever in redelijkheid kan verlangen teneinde met behoud van de continuÔteit, de werkzaamheden, die onderwerp van de overeenkomst zijn eventueel door een ander kan verrichten.

Artikel 12 Aansprakelijkheid.

12-1 De Bruijn is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor de schade die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van tekortkomingen door De Bruijn of door personen in zijn dienst bij de vervulling van de opdracht begaan, indien en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden, bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening vermeden hadden kunnen worden; ťťn en ander behoudens de in de volgende leden van dit artikel omschreven beperkingen.

12-2 De Bruijn is voor tekortkomingen van personen in zijn dienst niet aansprakelijk indien hij aannemelijk maakt dat hij de tekortkomingen bij normale oplettendheid zijnerzijds niet heeft kunnen voorkomen of ontdekken.

12-3 De Bruijn is slechts aansprakelijk voor het werk dat door hemzelf of onder zijn verantwoordelijkheid is ontworpen voor zover het onder zijn directie is uitgevoerd.

12-4 De Bruijn is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van handelingen van aannemers of leveranciers in strijd met het bestek en / of de verdere voorwaarden.

12-5 De Bruijn stelt kostenramingen steeds naar zijn beste vermogen op, doch is niet aansprakelijk indien blijkt dat het werk voor de geraamde kosten niet tot stand kan worden gebracht, tenzij de bouwsom, koopsom of aanlegkosten zijn gelimiteerd. In dat geval is De Bruijn verplicht zonder berekening van honorarium of kosten zijn plan zodanig om te werken dat de bouwsom, koopsom of aanlegkosten beneden de bedoelde limiet blijven, tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door bijzondere omstandigheden die als overmacht zijn aan te merken.

12-6 Bij de vaststelling van het door De Bruijn als schade vergoeding te betalen bedrag zal rekening moeten worden gehouden met het meer of minder ernstige karakter van de tekortkoming waarvan de schade het gevolg is, in die zin dat dit bedrag verhoudingsgewijs lager wordt naarmate de tekortkoming minder ernstig is.

12-7 Bij het bepalen van het karakter van de tekortkomingen worden de gevolgen van de tekortkomingen slechts in zoverre in aanmerking genomen als De Bruijn deze in redelijkheid had moeten voorzien.

12-8 De totaal door De Bruijn te vergoede schade is beperkt tot het bedrag van het hem voor zijn diensten te behoeve van dat werk toekomende honorarium, dan wel tot maximaal de verzekerde waarde van de aansprakelijkheidsverzekering.

12-9 Indien de opdracht meer dan een object betreft, geldt als werk in de evenbedoelde zin het object waaraan de schade optreedt.

Artikel 13 Honorering.

De honorering zal geschieden overeenkomstig het binnen het bedrijf van De Bruijn geldende tarief, vermeerderd met kosten gemaakt door

derden, tenzij anders overeengekomen. Indien na de overeenkomst de kosten van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen

ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de overeenkomst te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.

Bestaat een opdracht uit verschillende onderdelen (werken) dan wordt het honoraria voor elk van dat onderdeel afzonderlijk berekend volgens

deze regeling, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 14 Verplichtingen van de opdrachtgever.

De opdrachtgever dient zich te onthouden van handelingen die het De Bruijn onmogelijk maakt zijn opdracht uit te voeren, tevens verplicht

opdrachtgever zich om De Bruijn alle gegevens en inlichtingen te verstrekken die nodig zijn voor de uitvoeren van diens opdracht. Indien de

opdrachtgever de bijstand van andere adviseurs wenst in te roepen, geschiedt zulks niet dan na raadpleging van De Bruijn.

Artikel 15 Uitbesteding werk aan derden.

Indien De Bruijn een opdracht krijgt te vervullen, die ook werkzaamheden op een ander dan zijn eigen vakgebied met zich meebrengen, kan

De Bruijn van de opdrachtgever verlangen dat een deskundige voor dat vakgebied wordt ingeschakeld. Voordat hiertoe wordt overgegaan

dient met de opdrachtgever te worden overeengekomen volgens welke regeling de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de

opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht.

Artikel 16 Meer- en minderwerk.

16-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Door De Bruijn te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

16-2 Minderwerk geeft geen aanleiding tot vermindering van het honorarium, wanneer daaruit geen vermindering van de bemoeiingen van De Bruijn voortvloeit.

16-3 Indien de opdrachtgever na goedkeuring van het voorontwerp wijzigingen aanbrengt in de eisen die hij aan het werk stelt, kunnen de daardoor nodige extra werkzaamheden afzonderlijk in rekening worden gebracht.

16-4 De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 Burgerlijk Wetboek bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 17 Annuleren.

17-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door De Bruijn reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens De Bruijn gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan De Bruijn als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht De Bruijn te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.

17-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt De Bruijn zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18 Overmacht.

18-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar hier te lande, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar De Bruijn of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van De Bruijn, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van De Bruijn, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen die een wijziging in de feitelijk omstandigheden meebrengen, leveren voor De Bruijn overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot het verrichten van diensten, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

18-2 De Bruijn is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, de overeenkomst tot uitvoering van diensten te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 19 Reclamť.

19-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering c.q. oplevering van zijn diensten, deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, De Bruijn terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de oplevering De Bruijn wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin de diensten zijn opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclamť.

19-2 De Bruijn dient in staat te worden gesteld ingediende reclamťs te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

19-3 Indien de reclamť naar het oordeel van De Bruijn juist is, zal De Bruijn hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

19-4 Met betrekking tot door De Bruijn in opdracht uitgevoerde research is in beginsel geen reclame mogelijk.

Artikel 20 Garantie.

Garantie op de door De Bruijn geleverde en / of door hem verleende diensten wordt slechts verleend, indien en voor zover bepaaldelijk

schriftelijk overeengekomen en / of schriftelijk door hem gegeven.

Artikel 21 Oplevering.

21-1 De overeengekomen opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige oplevering dient de opdrachtgever De Bruijn schriftelijk in gebreke te stellen.

21-2 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke De Bruijn niet kan worden aangerekend, zoals het ontbreken van voldoende gegevens, staking, oorlog of andere bijzondere omstandigheden, zoals onder andere in het artikel ďOvermachtĒ genoemd.

Artikel 22 Wijziging van de opdracht.

22-1 Wijzigingen in de oorspronkelijk order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

22-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan De Bruijn ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de ten uitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

22-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door De Bruijn buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 23 Geheimhouding.

De Bruijn is verplicht tot geheimhouding van alle gegevens en stukken die betrekking hebben op de opdracht en die redelijkerwijs als geheim

zijn te beschouwen. Zolang de opdrachtgever een rapport van De Bruijn niet openbaar heeft gemaakt is het De Bruijn niet geoorloofd er door

publicatie of op enige andere wijze bekendheid aan te geven, tenzij de opdrachtgever hiertoe toestemming verleend.

Artikel 24 Betaling.

24-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 30 dagen na indiening van de factuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Bruijn is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25 % per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

24-2 De Bruijn is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

24-3 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van ? 35,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

24-4 Uit het enkele feit dat De Bruijn zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 25 Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het

verschuldigde, zullen voor de Burgerlijk Rechter van de vestigingsplaats van De Bruijn, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt

voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.